شناسایی کشتی ها با تصاویر راداری سنتینل 1

 

آموزش  اولیه شناسایی  و تشخیص کشتی ها با تصاویر راداری سنتینل ۱ . در این آموزش با تاکید بر سنجش از دور راداری کشتی ها شناسایی شده است.