پروتکل همکاری راه اندازی مرکز رشد و شتابدهی کسب و کارهای نوین غیردولتی

پروتکل همکاری راه اندازی مرکز رشد و شتابدهی کسب و کارهای نوین غیردولتی

در راستای اجرای سیاست های سازمان نظام مهندسی کشاورزی مبنی بر گسترش فناوری و انتقال تکنولوژی های نوین کشاورزی و به منظور ایجاد مرکز شتابدهی کسب و کارهای کشاورزی غیردولتی با استفاده بهینه از توانمندی ها، امکانات و ظرفیت های بخش خصوصی در جهت انتقال تکنولوژی­ های نوین به واحدهای تولیدی، توسعه دانش بنیان کشاورزی و افزایش ضریب نفوذ دانش، پروتکل همکاری فیمابین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و شرکت دانش بنیان رایان نور تدبیر و شتابدهنده رایان نو امضا و تبادل شد.

گسترش فناوری و انتقال تکنولوژی  نوین کشاورزی، ایجادمرکز شتابدهی کسب و کارهای کشاورزی غیردولتی، انتقال پروتکل های دانش بنیان حوزه کشاورزی، همکاری در طرح های اموزشی پژوهشی و فناوری، کمک  به ارتقای سطح مهارت فنی دانش اموخته گان و شاغلین بخش کشاورزی، توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و کارآفرینی و ایجاد و راهبری سایت های الگویی با مشارکت سازمان از مهمترین محورهای این توافقنامه همکاری می باشد.