تاریخچه تصویربرداری هوایی

هنگامیکه از تصویربرداری هوایی سخن میگوییم ،باید بدانیم که تصویربرداری هوایی با واژه فتوگرامتری متقارن استاما عکسبرداری هوایی دارای قدمت چندانی نیست.

 

 

تصویربرداری هوایی مقارن باصنعت هوایی است ،اولین گزارش پرواز هواپیما مربوط به سال ۱۹۰۳ میلادی است.دراین سال برادران رایت ،یک موتر با ۱۲ اسب بخار به پرواز درآوردند.همچنین  قبل از این چندین بار عکسبرداری بابالون نیز مسبوق به سابقه است.درآمریکا ،اولین عکس هوایی بابالن به تاریخ ۱۳ اکتبر ۱۸۶۰ ثبت گردید.این عکس از ارتفاع ۳۶۵ متری ازبندر بوستن گرفته شده ودراتحاد جماهیرشوروی  سابق،تاریخ اولین عکسبرداری هوایی به سال ۱۸۸۶برمیگردد.درسال ۱۹۰۹ باهواپیما ازچنتوچیلی ایتالیا اولین فیلمبرداری هوایی انجام شد.ولی استفاده عظیم ا ز عکس هوایی درارتش وازجنگ جهانی اول بود،وبعدازجنگ جهانی دوم بطوروسیع عکسهای هوایی کاربردهای شهری وغیرنظامی پیداکرد.

اما باپیشرفت درساخت هواپیماهای دورپرواز وپیشرفت درعلم شیمی وصنایع مرتبط بافیلم وعکس ،عکسبرداری هوایی گسترش فراوانی پیداکرداما پیشرفت عکسهای هوایی درایران با یک فاصله ۵۰ ساله درغرب صورت گرفته واولین عکسهای هوایی به مقیاس ۱ به ۱۰۰۰۰ در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۵  انجام شد.همچنین به فاصله کوتاه ازاین زمان ،عکسبرداری هوایی بزرگ مقیاس ازشهرهای مهم درآن زمان انجام شده است.

عکسبرداری سراسری دران تاکنون دوسری که یکی بامقیاس ۱ به ۵۵۰۰۰به وسیله شرکتهای خارجی ازایران برداشته شده وحدودا سه سال ازسال ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۶ بطول انجامیدوپس از۱۳سال عکسهای هوایی بامقیاس ۱ به ۵۵۰۰۰ که اصطلاحا ،آنهارا ۱به ۵۰۰۰۰ میخوانند..عکسبرداریهای مفصل دیگری برای انجام طرحهای عمرانی صورت پذیرفته شده است.که میتوان به عکسبرداریهای شهرها برای تهیه نقشه های طرحهای جامع ویا بمنظور احداث راهها ویا احداث تاسیسات بزرگ و.....

اما درخصوص خروجی تصویربرداری هوایی ،همانگونه که قبلا اجرا شد ،دانش تبدیل عکسهای هوایی ،به موازت توسعه وساخت هواپیماهای دورپروازتوسعه پیدا کرده است.

اگر بخواهیم اهمیت این دانش رابدانیم ،خوب است دستی برآتش داشته داشته باشیم ،تا جزییات بیشتری رابدانیم،اما دراینجا تلاش میکنیم تا درحد اختصار به آن اشاره کنیم.

درابتدا باید بدانیم بدلیل تعداد بسیار زیاد تصویرها ،امکان استفاده تک عکس ،کارسختی استباید بتوانیم عکسها را کنار هم قراردهیم تا بتوانیم یک موزاییک ازتصویر ایجاد وسپس از آن تصاویر موزاییک شده استفاده کنیماما خوبست بدانیم ،عکس های هوایی قائم و احتمال خطاهای افقی وجود دارداورتوفتو ویا اورتوموزاییک یک تصویرافقی اززمین است ،که تمام فواصل بادقت درآن قابل اندازه گیری ومساحت ها قابل محاسبه استاماالزامات یک اورتوفتو مناسب به چه عواملی بستگی دارد.

۱ - انتخاب وسیله مناسب برای پرواز

هواپیما یاپهپاد هردووسیله ایی برای پرواز وهردویک سکوی دوربین وسایر سنسورهای موردنیاز استلذا انتخاب وسیله بسته به حجم کار،نوع توپوگرافی منطقه ،سهل الوصول بودن ویاپیچیدگی های منطقه ،رزولویشن و...همه اینها درتصمیم گیری موثراست.

۲-  الزام دیگر داشتن طرح عملیاتی خوب است ،تصویربرداری هوایی پرهزینه وتکرار آن مستلزم خسارت است.

طرح عملیاتی ،شامل زمان پرواز ،اطلاعات هواشناسی ،نبودن پوشش ابر درآسمان ،همه ازالزامات موردنیاز است.

۳-  نقاط کنترل زمینی ویا GCP

وجودوتعداد این نقاط متناسب بادقت موردنظر مادرخروجی های نهایی است.

۴ - اما عامل بسیار مهم ،استفاده ازنرم افزارهای دقیق درپردازش تصویراست.

عموما همه نرم ا فزارهای موجود ،به تناسب ازبهره هوش مصنوعی برخوردارند.

اما نرم افزاری ،مورداتکای دقیق است که توانایی لازم را برای قرارگیری تصاویر درکنارهم راداشته وبتواند علاوه برچینش تصاویر غیرمتناضر ،بتواند تصاویر متناضرراهم جایابی کند .

 

شرکت دانش بنیان رایان نور تدبیر پیشرو در  ارائه  خدمات سنجش از دور ، فتوگرامتری و کشاورزی دقیق در ایران