​برنامه های کاربردی جنگلداری :
​​​​​​​
اسکن لیزری سه بعدی و تصاویر هوایی برای جنگلداری

داده های اسکن لیزری سه بعدی و تصاویر هوایی مبنایی برای استخراج پارامترهای جنگل به طور موثر و جامع هستند. مزایای روش‌های سنجش از راه دور قابل اعتماد برای جنگل‌داری در بروشور ما آمده است که می‌توانید در زیر دانلود کنید . 
​​​​​​​