​کاربرد هوش مصنوعی در حوزه ژئوماتیک

یادگیری ماشینی(Machine leaning) از الگوریتم ها برای تجزیه داده ها ، یادگیری از آن داده ها و تصمیم گیری آگاهانه بر اساس آموخته های خود استفاده می کند. یادگیری عمیق(Deep leaning) زیرمجموعه یادگیری ماشین است. در حالی که هر دو در گروه گسترده ای از هوش مصنوعی قرار می گیرند ، یادگیری عمیق همان چیزی است که شبیه ترین هوش مصنوعی را در انسان ایجاد می کند.
​​​​​​​
با استفاده از فناوری هوش مصنوعی می توان به تجزیه و تحلیل نقشه ها و تصاویر هوایی و کاربرد  نتایج آن در حوزه های مختلف همچون پایش محیط زیست،جنگل ها و...پرداخت . 

​​​​​​​​​​​​​​

درخواست مشاوره رایگان