کاربرد های معدنی : 
​​​​​​​

استخراج سطحی
اسکن لیزری و داده های تصویر برای بررسی کمیت و مستندسازی استخراج به طور منظم گرفته می شود. مناطق در مقایسه با پروژه های دیگر نسبتاً کوچک هستند - بنابراین نقشه برداری فقط چند دقیقه طول می کشد. با توجه به سیستم توسعه یافته و اعمال شده توسط رایان مپ ، هزینه ها حتی در مقایسه با نقشه برداری هواپیماهای بدون سرنشین رقابتی است.

داده های اسکن لیزری در صورت نیاز در دسترس هستند. این داده ها منجر به یک مدل سه بعدی بهتر در مقایسه با عکس های استریو با پردازش پست حتی کمتر می شود. پرتوهای لیزر به پوشش گیاهی نفوذ می کنند - یک مدل زمین حتی از قلمرو بیش از حد رشد می کند. چندین منطقه معدنی را می توان در یک پرواز روی نقشه برداری کرد . 


​​​​​​​


​​​​​​​