داده های نمونه :

​​​​​​​
شما می توانید داده های نمونه را با انتخاب لینک های زیر دانلود کنید. توصیه می شود از ویژگی «ذخیره به عنوان» (راست کلیک) مرورگر خود برای ذخیره فایل ها در سیستم ذخیره سازی رایانه خود استفاده کنید.

تصاویر CIR-TIFF : 
16 بیتی، 4 کانالی (CIR)
ارتفاع از سطح زمین 450 متر
وضوح تقریبی 5 سانتی متر

برای مشاهده صحیح تصاویر 4 کانالی CIR-TIFF، به یک نمایشگر تصویر با قابلیت نمایش 4 کانال نیاز دارید (به عنوان مثال QGIS، یک سیستم اطلاعات جغرافیایی رایگان و منبع باز http://www.qgis.org).
​​​​​​​