​کاربرد ها

در این بخش، مجموعه‌ای از پروژه‌های مرجع ما را در زیر برنامه‌های مربوطه مشاهده می‌کنید.

- داده های مرجع برای مناطق شهری و روستایی
- برنامه ریزی و نظارت بر زیرساخت های خطی به صورت دو بعدی و سه بعدی، به عنوان مثال خطوط برق، راه های ریلی، بزرگراه ها و خطوط لوله.
- برنامه های کاربردی جنگل
- اقتصاد آب
- زمين شناسي
- تشخیص تغییر
- باستان شناسی
- تحقیق و توسعه
- کشاورزی دقیق
- ارزیابی خسارت برای بیمه

​​​​​​​​​​​​​​