محصولات

1-   دستیار هوشمند کشف تغییرات محیط زیستی
2-   الگوریتم های خودکار پردازش تصاویر فضایی
3-   سامانه DSS حوضه های آبریز کشور
4-   اگوریتم شمارش تک درخت در جنگل های انبوه