​شرکای راهبردی

شتابدهنده
شتابدهنده دانش بنیان رایان نو و مرکز نوآوری با تایید ستاد فناوری­های فضایی و حمل ونقل پیشرفته تاسیس شده است. این شتابدهنده باحمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موفق شده است تا ازفناوران، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها واستارتاپ­ ها در راستای پاسخگویی به نیازهای فناورانه کشور حمایت نماید. نیازهای فناوری دروزارت نیرو، راه وشهرسازی، جهادکشاورزی، شهرداری ها وسازمان محیط زیست باهمکاری این فناوران پاسخگویی شده است.همچنان آماده حمایت ازفناوران، اعضای هیئت علمی واستارتاپ های فناور هستیم.​​​​​​​